Privacy verklaring - FANN. ONLINE
Close

Privacyverklaring

FANN. ONLINE respecteert uw privacy. In deze privacyverklaring lees je welke worden verwerkt en voor welk doel. Daarnaast wordt u door middel van deze privacyverklaring geïnformeerd over uw rechten en op welke manier u van deze rechten gebruik kunt maken. Voor meer informaHe omtrent
persoonsgegevens kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens bezoeken. https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 
Deze privacyverklaring heeL betrekking op alle bezoekers van de website van FANN. ONLINE en klanten van het bedrijf. FANN. ONLINE spant zich in om persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken. FANN. ONLINE verwerkt enkel noodzakelijke gegevens om de gewenste diensten of producten te
kunnen leveren. Het niet verstrekken van bepaalde persoonsgegevens kan tot gevolg hebben dat FANN. ONLINE niet in staat is de gewenste dienst of het gewenste product te leveren.

 
Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is FANN. ONLINE, gevestigd te Industrieweg 10C 5145 PV Waalwijk, onder KvK nummer: 78196701. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via info@fannonline.nl.

FANN. ONLINE spant zich in om uw persoonsgegevens zo zorgvuldig mogelijk te verwerken, te beschermen en enkel te gebruiken indien dat noodzakelijk is of wanneer u daarvoor toestemming heeL gegeven. Ben jij desondanks van mening dat uw persoonsgegevens ongewenst worden gebruikt
of niet voldoende worden beschermd, neem dan contact op via info@fannonline.nl om het probleem
zo spoedig mogelijk te verhelpen.

 
Welke gegevens worden verwerkt?
Via het contactformulier op de website kunt u uw e-mailadres achterlaten. Daarnaast kunt u een bericht achterlaten. FANN. ONLINE gebruikt uw e-mailadres om op uw bericht of vraag te kunnen reageren. Om u van dienst te kunnen zijn heeft FANN. ONLINE uw bedrijfsnaam, de naam en een e-mailadres van de contactpersoon dan wel andere medewerkers nodig en daarnaast uw factuur- en leveradres.
 
Verder verwerkt FANN. ONLINE uw KVK- en BTW-nummer. Deze gegevens heeft FANN. ONLINE nodig om de gewenste dienst te kunnen leveren. U dient FANN. ONLINE van de gevraagde informatie te voorzien. Deze informatie is nodig om de overeenkomst naar behoren uit te kunnen voeren.

Cookies
De website van FANN. ONLINE plaatst zonder uw toestemming functionele cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op het elektronische apparaat waarmee u de website bezoekt worden geplaatst.
 

Deze cookies worden gebruikt om de website naar behoren te kunnen laten functioneren. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het onthouden van taalinstellingen of het bewaren van producten in uw winkelmandje. Deze cookies hebben geen invloed op uw privacy en zijn niet schadelijk voor uw apparaat.

Naast deze functionele cookies maakt FANN. ONLINE gebruik van analytische cookies door middel van Google Analytics. Daarvoor geeft u expliciet toestemming. Deze cookies worden niet geplaatst als u daar geen toestemming voor geeft. Deze analytische cookies worden gebruikt om inzicht te verkrijgen in het bereik van de website en bezoekersinformatie. Deze gegevens worden verwerkt om de website te kunnen blijven verbeteren. Deze cookies hebben niet als doel om gegevens te personaliseren of bezoekers op de website of op websites van derden te volgen.

 
FANN. ONLINE maakt gebruik van een Google Tag Manager. Daarop kunnen tracking cookies, zoals een Facebook pixel worden geplaatst. Deze cookies maken een inbreuk op uw privacy. Dergelijke cookies worden enkel geplaatst wanneer u daarvoor toestemming geeft.
Raadpleeg voor meer informatie met betrekking tot cookies de cookieverklaring.
 
Hoe worden deze gegevens verkregen?
Deze gegevens worden verkregen doordat u ze zelf aan FANN. ONLINE verstrekt. FANN. ONLINE ontvangt geen persoonsgegevens van u via derden.
 
Wat is het doel van de gegevensverzameling?
Ingevolge een wettelijke verplichting moeten de door FANN. ONLINE verzonden facturen voldoen aan een aantal eisen. Hiervoor heeft FANN. ONLINE van u een aantal gegevens nodig. Deze gegevens worden verzameld om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

FANN. ONLINE gebruikt analytische en tracking cookies om inzicht te verkrijgen in de doelgroep van de website. Door middel van deze cookies is bijvoorbeeld zichtbaar wanneer en hoe vaak de website wordt bezocht en welke pagina’s daarbij vaker bezocht worden. Daarnaast kan bijvoorbeeld worden ingezien hoelang een persoon gemiddeld op een websitepagina blijft en welke handelingen daarbij worden verricht. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de website te blijven verbeteren.
 
Tracking cookies kunnen worden ingezet om bijvoorbeeld persoonsgerichte aanbiedingen te plaatsen op de website of elders. Persoonsgegevens die FANN. ONLINE verwerkt worden enkel verkregen met uw toestemming. Uw E-mailadres kan worden gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief, indien u zich daar zelf voor heeft ingeschreven.
FANN. ONLINE heeft belang bij het delen van reviews. Uw review wordt op de sociale mediakanalen en/of de website van FANN. ONLINE geplaatst. Daarbij vermeldt FANN. ONLINE uw bedrijfsnaam.


Hoe lang worden deze gegevens bewaard?
De gegevens die FANN. ONLINE nodig heeft om de voldoen aan de eisen van de belastingdienst worden bewaard voor de duur van zeven jaren. Deze termijn is wettelijk bepaald. Persoonsgegevens die FANN. ONLINE verzamelt voor het uitvoeren van de overeenkomst worden
bewaard voor de duur van 1 jaar. Deze gegevens worden bewaard om bijvoorbeeld vervolgwerkzaamheden of aanpassingen gemakkelijk te kunnen laten plaatsvinden. Na dit jaar worden de gegevens verwijderd. Indien jij dat wenst bestaat de mogelijkheid om eerder een verzoek tot verwijdering van deze gegevens in te dienen.

 

Cookies die via de website zijn verzameld worden bewaard voor de duur van 30 dagen. Na verloop van deze termijn worden de cookies verwijderd en zijn ze niet meer beschikbaar.  Reviews die gepubliceerd zijn blijven staan totdat u verzoekt om verwijdering, of totdat deze niet langer representatief zijn voor de diensten van FANN. ONLINE. Indien u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief, dan zal uw e-mailadres worden bewaard totdat u aangeeft niet langer de nieuwsbrief te willen ontvangen. Maakt u gebruik van de mogelijkheid tot uitschrijving, dan zullen deze persoonsgegevens direct uit deze database worden verwijderd.

 
Commerciële doeleinden
FANN. ONLINE plaatst tracking cookies om gerichte aanbiedingen te kunnen doen. Daarnaast verwerkt FANN. ONLINE uw e-mailadres voor het verzenden van de nieuwsbrief indien u zich daarvoor heeft aangemeld. Verder heeft FANN. ONLINE belang bij het delen van reviews. Daarbij wordt uw bedrijfsnaam vermeld.
 
E-mailmarketing
Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief of andere vormen van e-mailmarketing indien u daarvoor toestemming geeft. Nadat u en FANN. ONLINE een overeenkomst hebben gesloten kan FANN. ONLINE u e-mails sturen die verband houden met de overeengekomen dienst.
 
Derden
FANN. ONLINE maakt bij het uitvoeren van werkzaamheden gebruik van de inzet van derden. Deze partners hebben inzicht in de persoonsgegevens van klanten. Zij beschikken bijvoorbeeld over de naam en het e-mailadres om met klanten contact op te kunnen nemen. U als klant wordt daarvan vooraf op de hoogte gesteld.
 
Met deze partners is overeengekomen dat zij deze persoonsgegevens enkel gebruiken voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt. Deze partners zullen in geen geval uw persoonsgegevens inzetten voor eigen gebruik dan wel andere doeleinden dan met FANN. ONLINE zijn overeengekomen.

FANN. ONLINE wordt bijgestaan door een boekhouder. Deze boekhouder heeft inzicht in de factuurgegevens. De boekhouder gebruikt deze gegevens enkel voor het verwerken van de boekhouding van FANN. ONLINE en zal deze gegevens in geen geval voor eigen gebruik raadplegen.
 
Overige persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst of het voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het verwerken van uw gegevens voor de Belastingdienst.
 
Uw rechten
Uw persoonsgegevens worden verwerkt, wat betekent dat u een aantal rechten heeft. Indien u gebruik wenst te maken van een van deze rechten, dient u dat kenbaar te maken via info@fannonline.nl.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
  • Recht op inzage in uw persoonsgegevens: u heeft het recht de gegevens die van u worden verwerkt in te zien.
  • Recht op beperking van gegevensverzameling: u heeft het recht te verzoeken dat de gegevens die verzameld worden beperkt tot enkel noodzakelijke gegevens.
  • Recht op overdragen van gegevens: gegevens worden doorgestuurd naar een derde op uw verzoek.
  • Recht op rectificatie en aanvulling: u heeft het recht gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
  • Recht op bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken met betrekking tot de persoonsgegevens die worden verwerkt, bijvoorbeeld als u van mening bent dat uw gegevens niet op de juiste wijze worden bewaard.
  • Recht op het intrekken van toestemming: dit wil zeggen dat u geen toestemming verleent voor verdere gegevensverwerking. De reeds verstrekte gegevens mogen voor een  legitiem doel worden gebruikt. Dit betekent bijvoorbeeld dat u uw toestemming tot het versturen van de nieuwsbrief kan intrekken. U zult dan niet langer de nieuwsbrief ontvangen en uit de mailinglijst worden verwijderd.


Naast deze rechten heeft u het recht op informatie. Deze informatie wordt verschaft in deze verklaring. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening bent dat op onrechtmatige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

 

FANN. ONLINE streeft ernaar uw verzoek binnen 14 dagen te beantwoorden. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan deze termijn worden verlengd. Dit wordt tijdig aangegeven.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Omdat u te allen tijde recht heeft op een menselijke blik, maakt FANN. ONLINE geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

FANN. ONLINE spant zich in om uw gegevens op een rechtmatige en transparante manier te verwerken. FANN. ONLINE verwerkt deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is en indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. FANN. ONLINE verzamelt enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting of met uw toestemming.


FANN. ONLINE spant zich in om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

 

Heeft u vragen, wilt u een klacht indienen, gebruik maken van uw rechten of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op via info@fannonline.nl.